شرکت صفافولاد به اهمیت بنیادی مدیریت کیفی حفاظت محیط زیست و IMS (سیستم مدیریتی یکپارچه) کاملا اعتقاد دارد. تا آنجایی که این مورد از اجرای پروژه های صنعتی آن پیشی گرفته است. این شرکت سیستم های زیر را بکاربرده است:

  • سیستم مدیریت کیفی ISO 9001:2008
  • سیستم مدیریت محیط زیست ISO 9001:2008
  • سری های تخمین ایمنی و سلامت شغلی OHSAS 18001:1999

به منظور تکمیل نیازهای کلی و معین، برآورده ساختن انتظارات مشتری، مشخص کردن فرآیند و مسئولیت ها با توجه به مشتری و نهایتا بنا نهادن تعامل سودمند با با کارمندان، شرکت صفا فولاد گواهی نامه های فعالیت های زیر را از اولیای امور جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است:

  • پیمانکار EPC تجهیزات و پلنت ها
  • پیمانکار EPC صنعت و معدن